Polityka prywatności aplikacji mobilnej RSO

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej: RSO – Regionalny System Ostrzegania, zwanej dalej Aplikacją. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe świadczenie usług, w ramach Aplikacji jest: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, zwane dalej Administratorem.

Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw Użytkowników Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Aplikacji oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez Aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym, tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując Aplikację, Użytkownik jednocześnie akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację Aplikacji lub odinstalowanie Aplikacji.

Aplikacja nie gromadzi, jak również nie wysyła do serwera aplikacyjnego, działającego w ramach Aplikacji, żadnych danych osobowych użytkowników.

Podczas korzystania z Aplikacji, w obsługujących je sklepach, automatycznie zbierane są statystyki użycia aplikacji. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika Aplikacji.

Usługi geolokalizacji wykorzystywane przez Aplikację służą do określania położenia Użytkownika w celu dostarczenia mu najbardziej dopasowanych komunikatów. Aplikacja informuje Użytkownika o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych podczas instalacji. Pozyskane dane są wykorzystywane w celu zaprezentowania informacji dopasowanych do lokalizacji, w jakiej obecnie znajduje się Użytkownik. Aplikacja nie śledzi ani nie zapamiętuje (i nie przekazuje na żadne serwery) położenia Użytkownika w czasie korzystania z Aplikacji. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcji przesłania komunikatu. Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia, jednak efektem tego będzie niedostosowanie komunikatów Aplikacji do lokalizacji w jakiej znajduje się Użytkownik.

Aplikacja pozwala na korzystanie z funkcjonalności otrzymywania notyfikacji „Push”, służących do informowania Użytkowników w przypadku gdy aplikacja mobilna na urządzeniu jest wyłączona. Uzytkownik posiada możliwość całkowitego wyłączenia funkcjonalności otrzymywania notyfikacji „Push” związanych z aplikacją. W takiej sytuacji komunikaty RSO będą pobierane dopiero po uruchomieniu Aplikacji. W celu prawidłowego funkcjonowania opcji „Push” Aplikacja przekazuje na serwery aplikacyjne unikalny automatycznie wygenerowany token usług notyfikacji. Informacje przetwarzane w ramach funkcjonalności „Push” nie są w żaden sposób powiązane z danymi osobowymi użytkownika i nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika Aplikacji. Udostępnienie powyższych informacji jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej funkcjonalności.

Administrator, z wyjątkiem statystyk gromadzonych w sklepach i tokenów przekazanych na serwery aplikacji w TVP SA do obsługi komunikatów PUSH, podczas funkcjonowania Aplikacji nie udostępnia innym podmiotom żadnej informacji.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących prywatności prosimy o kontakt na poniższy adres poczty elektronicznej: rso@mswia.gov.pl.