Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu PM10, na terenie powiatu nowomiejskiego

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 24.02.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 24.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie
w okresie grzewczym.Rok 2023

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ Nowe Miasto Lubawskie za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 r, wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: powiatu nowomiejskiego
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 44 104

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna chorobapłuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-
warminsko-mazurskiej..html

Data wydania 24.02.2023 r.

Podstawa prawna
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U.
2019 r. poz. 1931).
Źródła danych
Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, RWMS Olsztyn
Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9943

wróć do listy